Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
15-04-2021
Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten
Geen uitbetaling betalingsrechten op percelen die in de loop van het jaar onttrokken worden aan landbouw
Verder lezen
 
15-04-2021
Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist
Emissiefactoren niet in zijn algemeenheid onjuist, maar provincie had wel meer onderzoek moeten doen naar de daadwerkelijke prestaties van de luchtwasser
Verder lezen
 
08-04-2021
Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties
Subsidieregeling tussen 19 april en 31 mei opengesteld voor pluimveebedrijven gericht op het verminderen van fijnstof
Verder lezen
 
07-04-2021
Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april
Houders van paardachtigen moeten de verblijfplaats registreren in het I&R-systeem
Verder lezen
 
01-04-2021
Voorkom vervallen betalingsrechten
Betalingsrechten vervallen wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaaren over meer betlingsrechten dan subsidiabele grond beschikt.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 13-1-2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:695
Vordering tot herstel van een bij een ruilverkaveling vervallen erfdienstbaarheid van weg. (meer) Subsidiair: verkrijgende verjaring van een erfdienstbaarheid, buurweg, noodweg ex artikel 5:57 BW. Bewijsopdracht.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 17-3-2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:1896
“Gedaagde sluit met eiseres een overeenkomst waarbij eiseres diensten verleent op het gebied van de online marketing. Eiseres vordert betaling van facturen. Gedaagde doet een beroep op (i) vernietiging op grond van dwaling en (ii) ontbinding vanwege een tekortkoming. Het verweer wordt afgewezen en de vordering wordt toegewezen. “
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 01-3-2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:2252
Arbeidszaak. Werkgever wordt veroordeeld tot betaling een transitievergoeding, mede berekend op basis van het arbeidsverleden van werknemers bij vorige werkgevers, omdat sprake is van opvolgend werkgeverschap.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 20-4-2021
ECLI:NL:CBB:2021:428
Meststoffenwet (Msw) artikel 23, derde lid; het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP) artikel 1; De beroepsgronden dat het fosfaatrechtenstelsel geen grondslag vindt in de Nitraatrichtlijn, leidt tot ongeoorloofde staatssteun, op regelingsniveau niet verenigbaar is met artikel 1 van het EP, en dat het fosfaatrecht te laag is v
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 13-4-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:3939
Eiser heeft in verband met de afhankelijkheidsrelatie met zijn stiefzoon in 2019 gevraagd om bevestiging van zijn rechtmatig verblijf op grond van het arrest Chavez-Vilchez. Verweerder heeft dat verzoek afgewezen. In 2020 is eiser met zijn partner getrouwd en eind 2020 is uit dat huwelijk een zoontje geboren. Op basis van die nieuwe feiten heeft verweerder in een nieuwe procedure wel het rechtmati
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 20-4-2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:1092
Bankrecht. Borgtocht. Uitwinning pandrecht. Vordering van de bank tot betaling uit hoofde van een borgtocht. De borg was (indirect) bestuurder van vennootschappen. Het krediet dat door de bank aan deze vennootschappen was verstrekt is opgezegd en na uitwinning van de zekerheden resteerde een restschuld. De vordering van de bank op de hoofdschuldenaren is niet verjaard, zodat de borgtocht niet op
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 12-1-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:3937
De aanvraag van eiseressen (moeder en zus van referent) voor verblijf bij referent is afgewezen. Deze rechtbank en zittingsplaats heeft in zijn uitspraak van 13 maart 2020 geoordeeld dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd dat niet is voldaan aan de voorwaarden van het jongvolwassenenbeleid. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat verweerder onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat geen spr
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 12-3-2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:2987
Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging van de kant van de werknemer, maar wel door het aflopen van de bepaalde tijd. De huur door de werknemer van een woning van de werkgever eindigt niet door het aflopen van de arbeidsovereenkomst, omdat sprake is van een ‘oneigenlijke dienstwoning’.
Verder lezen