Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-08-2017
Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied
Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal eens vergeten dat de 10-weken periode pas eindig 10 weken na 15 juli en niet na de zaaidatum. Daarom nog even de voorwaarden op een rijtje.
Verder lezen
 
17-08-2017
Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete
Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van 90.000 omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen verplichtingen had gehouden. Wat speelde er?
Verder lezen
 
17-08-2017
Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?
Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten snappen dat hun aanvraag niet juist was en dat zij die op basis van de zogenaamde kennelijke fout mogen herstellen. De een kreeg gelijk, de andere niet. Waar zat dat verschil in?
Verder lezen
 
10-08-2017
Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?
RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing.
Verder lezen
 
10-08-2017
Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt
Aangescherpte regels Activiteitenbesluit voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen gaan gelden voor het gehele landbouwperceel.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 17-8-2017
ECLI:NL:RBOBR:2017:4408
De rechtbank is van oordeel dat een van de uitgangspunten van het advies dat verweerder ten grondslag heeft gelegd aan het bestreden besluit onjuist is. Mede omdat eisers inmiddels zelf een tegenadvies hebben ingebracht in de procedure, ziet de rechtbank aanleiding om verweerder de gelegenheid te geven het gebrek te herstellen. Verweerder dient dan meteen te reageren op het tegenadvies.
Verder lezen
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 09-8-2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:600
KG. Het is niet aan de rechter om consequenties te trekken als aan een motie van de Staten door de minister of de regering niet wordt voldaan.
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 15-8-2017
ECLI:NL:GHSHE:2017:3624
Ruilverkavelingsperikelen. Titelzuivering. Geslaagd beroep op verkrijgende verjaring van onroerend goed. In de specifieke omstandigheden van het geval staat aan een beroep op de goede trouw niet in de weg dat de incidenteel appellante bij latere raadpleging van de registers het verzuim in de akte van toedeling zou hebben opgemerkt (vergelijk Hoge Raad 5 februari 2010, NJ 2010/294).
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 16-8-2017
ECLI:NL:RBDHA:2017:9250
Fosfaatreductieregeling. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende reden om af te wijken van de beslissingen die hij op 4 mei 207 heeft genomen. Wel is de rechter met de Staat van mening dat moet worden vastgesteld of de gevallen waarover nu wordt beslist inderdaad gelijk zijn aan de gevallen waarover op 4 mei 2017 is beslist. Om dat vast te stellen heeft de Staat een eenvoudige en snelle procedure
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 16-8-2017
ECLI:NL:RBZWB:2017:5258
Recht op uitbetaling van opgebouwde doch niet-genoten vakantiedagen en atv-dagen na beëindiging arbeidsovereenkomst?
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 20-3-2014
ECLI:NL:RBNHO:2014:13449
Wijze administreren maakt geen inzicht mogelijk n de aard van de verreden kilometers, daardoor is de kilometeradministratie ondeugdelijk en onbetrouwbaar. Dit betekent dat met het overleggen van deze administratie eiser niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de auto voor ten minste 90 procent is gebruikt voor het verrichten van taxivervoer.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 16-8-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:2835
Toekenning schadevergoeding tot een bedrag van in totaal € 59.528,- te vermeerderen met de wettelijke rente wegens ten onrechte opgelegde loonsanctie.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 17-8-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:2831
Afwijzing verzoek om de bijzondere uitkering op grond van de Regeling Ereschuld toe te kennen op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 74,45%. De werkwijze waarbij geen eigenstandig medisch onderzoek plaatsvindt in het kader van de aanspraak op een bijzondere uitkering, wordt in beginsel niet onaanvaardbaar geacht. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Raad, ECLI:NL:CRVB:2017:2264
Verder lezen