Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
27-06-2017
Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?
Deel ondernemers met rentederivaten ontvangt actief een compensatievoorstel, ander deel moet hierom verzoeken.
Verder lezen
 
22-06-2017
Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen
In bepaalde gebieden geldt een verbod op beregening met oppervlaktewater in verband met bruinrot.
Verder lezen
 
20-06-2017
Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer
Benodigde budget wordt verkregen door vermindering budget voor bedrijfstoeslag.
Verder lezen
 
14-06-2017
Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018
Overheid gaat bestrijding IBR regelen, maar BVD (nog) niet.
Verder lezen
 
13-06-2017
GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat
RVO hoeft binnen de marge vallend verschil tussen opgegeven en geconstateerde oppervlakte van een perceel niet nader te beoordelen.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 21-6-2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:471
Civielrecht – KG: gedaagde schiet tekort in zijn verplichtingen als verhuurder door geen medewerking te verlenen aan het weder aansluiten van de elektriciteits- en water voorzieningen in het gehuurde.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 17-5-2017
ECLI:NL:RBGEL:2017:3285
Artikel 843a Rv. Geen voldoende duidelijk belang in relatie tot de vordering in de hoofdzaak bij het opvragen van de gevorderde bescheiden. Tevens al deels voldaan aan de vordering en voor een ander deel strijd met op grond van artikel 25 Gemeentewet opgelegde geheimhoudingsplicht.
Verder lezen
 
Gerechtshof Den Haag / 21-6-2017
ECLI:NL:GHDHA:2017:1787
In geschil is of de waarde van de onroerende zaak op een te hoog bedrag is vastgesteld. In het bijzonder verschillen partijen van mening over het antwoord op de volgende vragen: de waarderingsuitzondering van artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ (hierna: URUOW) en artikel 220d, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Gemeentewet
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 07-6-2017
ECLI:NL:RBGEL:2017:3278
Einde erfpacht van ongeveer 40 ha landbouwgrond. Bedrijfsplan door de gemeente als voorwaarde gesteld voor eventuele verlenging. Niet voldaan aan die voorwaarde. Ontruiming onafwendbaar.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Den Haag / 04-4-2017
ECLI:NL:GHDHA:2017:1809
Afwikkeling nalatenschap. Erfgenaam - dochter - geeft volmacht aan oom. Vraag of oom met inachtneming van de volmacht onrechtmatig jegens de dochter heeft gehandeld. Hof beantwoordt die vraag ontkennend.
Verder lezen
 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 21-6-2017
ECLI:NL:CBB:2017:206
Tussenuitspraak. Boete opgelegd van € 2.000.000,- wegens overtreding van artikel 2:60, eerste lid, van de Wft. Boetehoogte gebaseerd op het door de overtreding verkregen voordeel, welke mogelijkheid is neergelegd in artikel 1:81, derde lid, van de Wft (oud). Het College sluit aan bij de uitleg van het begrip ‘voordeel’ als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. Sl
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 17-5-2017
ECLI:NL:RBGEL:2017:3285
Artikel 843a Rv. Geen voldoende duidelijk belang in relatie tot de vordering in de hoofdzaak bij het opvragen van de gevorderde bescheiden. Tevens al deels voldaan aan de vordering en voor een ander deel strijd met op grond van artikel 25 Gemeentewet opgelegde geheimhoudingsplicht.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 23-5-2017
ECLI:NL:RBOVE:2017:2566
Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van de g-grond. Volgens werkgever is er sprake van een onherstelbare vertrouwensbreuk die is ontstaan door de wijze van communiceren door werknemer. Die communicatie bestaat uit vele ellenlange brieven met een vervelende, soms beledigende, toonzetting. De kantonrechter oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat de werkgever zich adequaat hee
Verder lezen