Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
29-11-2023
Excreties veestapel boven plafond 2025
Excreties gehele veestapel onder huidige productieplafonds, maar ruim boven in 2025 geldende plafonds
Verder lezen
 
29-11-2023
Vernietig vanggewas niet vroeg
Tijdstip toegestane vernietiging vanggewassen afhankelijk van regeling
Verder lezen
 
29-11-2023
Subsidie samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden N2000
Subsidie voor verlaging CO2-uitstoot in veenweidegebieden en vermindering ammoniakemissie in overgangsgebieden N2000 door extensivering melkveebedrijven
Verder lezen
 
22-11-2023
Overschrijding CO2-plafond glastuinbouw in 2021
Overschrijding plafond leidt tot een heffing voor de gehele sector
Verder lezen
 
22-11-2023
Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht
Voorlopige betaling basisinkomenssteun in december, betaling ecoregeling in 2024
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 29-11-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:6188
Eindvonnis. Vaststelling verdeling vermogen ontbonden vennootschap en overbedelingsvergoeding.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 01-12-2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:18453
De minister heeft het handhavingsverzoek op de juiste wijze beoordeeld. De minister mocht het verzoek niet-ontvankelijk verklaren, omdat het niet specifiek genoeg is. Het verzoek gaat over misstanden in de gehele visserijsector en niet over een overtreding van een specifiek bedrijf. Als eiseres vindt dat de minister in het algemeen onvoldoende doet om overbevissing tegen te gaan dan kan alleen de
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 24-11-2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:18194
Vovo tegen tijdelijke omgevingsvergunning voor bouw bedrijfsruimte en met bestemmingsplan strijdig gebruik afgewezen. Aan de planregels met betrekking tot het oppervlak aan bedrijfsbebouwing en de afstand tot de erfscheiding heeft het college ten onrechte niet kenbaar getoetst. Het college heeft evenmin de ruimtelijke gevolgen van de bedrijfsactiviteiten van vergunninghouder per plaatse afdoende o
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 16-11-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:6066
Omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe melkveestal en de uitbreiding van de veebezetting. Aanvullende gronden zijn nét voor het verstrijken van de tiendagentermijn ontvangen en worden in de beoordeling meegenomen, omdat de gronden een herhaling zijn van de zienswijze. Het is voor de rechtbank niet duidelijk geworden met welke delen van de weerlegging van de zienswijze eiser het niet
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 14-6-2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:7067
Toewijzing van de vordering van de curator op de voormalig bestuurders van de failliete vennootschap op grond van onverschuldigde betaling vanwege ontrekkingen aan de vennootschap zonder rechtsgrond. Geen geldig beroep op kruislingse verrekening.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 17-8-2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:6965
Kort geding. Opheffen conservatoir beslag afgewezen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 01-11-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:5549
Toekennen schadevergoeding vanwege onrechtmatig besluit. Berekening hoogte vermogensschade (6:96 BW). Subvraag: kunnen de werkelijke juridische kosten die in de bestuursrechtelijke procedures zijn gemaakt in civilibus als schadevergoeding worden toegewezen, of staat artikel 8:75 Awb hieraan in de weg? Bij de schadebegroting is ook aandacht voor het onderwerp voordeelsverrekening (6:100 BW) en repu
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 29-11-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:6332
Afwijzing verzoek om premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidspensioen. De ziekte waarvoor een WAO-uitkering is toegekend is niet tijdens de deelneming ontstaan. Daarom is niet voldaan aan de voorwaarden van het Pensioenreglement.
Verder lezen