Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
(0548) 54 00 54 (G.J. Steunenberg)
ECLI:NL:OGEAC:2021:57 
 
Datum uitspraak:19-03-2021
Datum gepubliceerd:08-04-2021
Instantie:Gerecht in eerste aanleg van CuraƧao
Zaaknummers:CUR202100471
Rechtsgebied:Civiel recht
Indicatie:Paulianabeslag. Onverplichte overdracht van appartement met gesloten beurzen benadeelt schuldeiseres Microsoft in haar verhaalsmogelijkheden. Geen opheffing.
Trefwoorden:burgerlijk wetboek
koopovereenkomst
 
Uitspraak
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO
Zaaknummer: CUR202100471

Vonnis in kort geding d.d. 19 maart 2021

inzake


de besloten vennootschap J&W SOFTWARE MANAGEMENT VASTGOED B.V.,
gevestigd in Curaçao,
eiseres,
gemachtigde: mr. L.F. Herben,

tegen


de rechtspersoon naar het recht van de Amerikaanse staat Washington MICROSOFT CORPORATION,
gevestigd in Washington (Verenigde Staten),
gedaagde,
gemachtigden: mrs. R.B. van Hees en M.C. Buwalda.

Partijen zullen hierna J&W en Microsoft worden genoemd.

1Verloop van de procedure

1.1.
J&W heeft op 17 februari 2021 een verzoekschrift ingediend. Vervolgens heeft op 12 maart 2021 de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij namens J&W de heer [de vader] en zijn gemachtigde en namens Microsoft de gemachtigden zijn verschenen en het woord hebben gevoerd, mede aan de hand van door hen overgelegde pleitnota’s.1.2.
Vonnis is bepaald op heden.

2De feiten


2.1.
Op 25 januari 2018 is tussen Blue Bay Golfresort CE Sectie N.V. als verkoper en [de vader] en [de zoon] als kopers een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten met betrekking tot een appartementsrecht, plaatselijk bekend als “The Shore” nummer […] (hierna: The Shore […] of het appartement). De totale koop-/aanneemsom bedroeg USD 1.325.250.2.2.
In een addendum bij deze overeenkomst, op 16 maart 2018 getekend door [de vader en de zoon], is onder meer het volgende opgenomen:

(…)


Op 25 januari 2018 hebben de Verkoper en Kopers een koop-/aannemingsovereenkomst getekend (…).


De Kopers wensen thans Smartphonia B.V. in de plaats te stellen van hen als koper van het verkochte.


Smartphonia B.V. aanvaardt alle rechten en plichten met betrekking tot de Overeenkomst tussen Verkoper en de Kopers.


(…)
2.3.
Smartphonia B.V. (hierna: Smartphonia) is opgericht in Nederland door [de vader en de zoon]. Zij waren ten tijde van de aankoop van The Shore […] ieder voor 50% aandeelhouder en bestuurder van Smartphonia. Met ingang van 1 juli 2019 is [de vader] uitgetreden als bestuurder van Smartphonia.2.4.
Microsoft is in Nederland een bodemprocedure begonnen tegen Smartphonia waarin (een voorschot op) schadevergoeding wordt gevorderd. Microsoft stelt zich in die procedure op het standpunt dat Smartphonia zonder toestemming van Microsoft handelt in computerprogramma’s en zogenoemde COA-labels. Door Microsoft zijn in september en oktober 2019 diverse verhaals-, afgifte- en bewijsbeslagen gelegd ten laste van Smartphonia en [de zoon].2.5.
Bij akte van levering van 21 augustus 2020 is The Shore […] door Smartphonia geleverd aan J&W, waarvan [de vader] enig bestuurder is. De koopprijs bedroeg USD 1.258.535,50. Onder de kop ‘betaling koopprijs’ staat in de akte van levering onder meer het volgende:

Verkoper en koper verrekenen tot een bedrag van (…) (USD 556.496,50) hierbij de koopprijs met de vordering van Koper op Verkoper groot (…) (USD 1.258.535,50). Het restant van de koopprijs, zijnde een bedrag van (…) (USD 702.039,00) is door Koper rechtstreeks aan Verkoper voldaan en mitsdien verlenen Koper en Verkoper elkaar over en weer kwijting voor de betaling van de koopprijs voor het Verkochte respectievelijk het door Verkoper aan Koper verschuldigde terzake van voormelde vordering.
2.6.
The Shore […] wordt via een makelaar te koop aangeboden voor een bedrag van USD 1.995.000.2.7.
Na verkregen verlof heeft Microsoft op 13 januari 2021 onder meer conservatoir (pauliana)beslag laten leggen op The Shore […].2.8.
Microsoft heeft in februari 2021 bij het gerecht een verzoekschrift ingediend tegen Smartphonia en J&W, waarin onder meer wordt gevorderd te verklaren voor recht dat de tussen Smartphonia en J&W gesloten koopovereenkomst ter zake van het appartementsrecht en de levering en overdracht daarvan aan J&W nietig zijn, althans buitengerechtelijk vernietigd, althans deze te vernietigen.

3Het geschil


3.1.
J&W vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

primair

Microsoft te gelasten het beslag op het appartement The Shore […] per direct op te heffen; dat indien door Microsoft niet aan deze uitspraak wordt voldaan, Microsoft aan J&W een direct opeisbare dwangsom van NAf 10.000 per dag verbeurt, dan wel een door het gerecht in goede justitie vast te stellen dwangsom en;

subsidiair

zodanige voorzieningen te treffen als het gerecht in goede justitie geraden acht.


3.2.
Microsoft voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang voor de beoordeling, nader ingegaan.

4De beoordeling


4.1.
Het door Microsoft gelegde beslag houdt verband met de door Microsoft gepretendeerde vordering op Smartphonia en [de zoon]. Deze onderliggende (bodem)procedure wordt gevoerd bij de rechtbank Den Haag in Nederland. In dat verband heeft Microsoft (ook) beslag gelegd op The Shore […]. Dit betreft paulianabeslag omdat Microsoft zich op het standpunt stelt dat de transactie waarbij de eigendom van The Shore […] van Smartphonia is overgegaan op J&W paulianeus is.4.2.
J&W vordert opheffing van het beslag en heeft het volgende naar voren gebracht. [De vader] heeft geen directe betrokkenheid bij het geschil tussen Microsoft en Smartphonia. Hij heeft wel veel last van het beslag, omdat mogelijk de bank de hypothecaire lening zal opzeggen als het beslag op het appartement blijft rusten. De verkoop van The Shore […] aan J&W betreft geen paulianeuze transactie omdat geen sprake is van benadeling. Eigenlijk had het appartement in 2018 helemaal niet op naam van Smartphonia gezet moeten worden. In feite is met de leveringsakte van augustus 2020 alleen maar een fout recht gezet. In de tussenliggende periode is [de vader] gescheiden, geëmigreerd naar Curaçao en uit Smartphonia gestapt. Er is een marktconforme prijs betaald voor het appartement. J&W en [de vader] meer betaald aan Smartphonia dan andersom. Smartphonia heeft in 2018 weliswaar een deel van de koopprijs gefinancierd, maar het grootste gedeelte is betaald door J&W, dan wel gelieerde entiteiten. Smartphonia is dus niet benadeeld, aldus J&W.4.3.
Bij de beoordeling is het volgende van belang. Smartphonia is in april 2018 eigenaar geworden van het appartement. In september en oktober 2019 heeft Microsoft diverse beslagen laten leggen ten laste van Smartphonia en is zij een procedure gestart. In augustus 2020 heeft Smartphonia het appartement geleverd aan J&W. Gelet op de door partijen ingenomen standpunten gaat het in dit kort geding om de vraag of summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door Microsoft ingeroepen recht om -kort gezegd- de koopovereenkomst tussen Smartphonia en J&W te vernietigen.4.4.
Artikel 3:45 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat indien een schuldenaar bij het verrichten van een onverplichte rechtshandeling wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn, de rechtshandeling vernietigbaar is en de vernietigingsgrond kan worden ingeroepen door iedere door de rechtshandeling in zijn verhaalsmogelijkheden benadeelde schuldeiser, onverschillig of zijn vordering voor of na de handeling is ontstaan. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat een rechtshandeling anders dan om niet, die hetzij meerzijdig is, hetzij eenzijdig en tot een of meer bepaalde personen gericht, wegens benadeling slechts kan worden vernietigd indien ook degenen met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte, wisten of behoorden te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers het gevolg zou zijn.4.5.
Voorshands is niet gebleken dat J&W verplicht was om de koopovereenkomst met Smartphonia aan te gaan. J&W heeft aangevoerd dat hiermee eigenlijk een eerdere fout werd rechtgezet. Dat het een fout was dat Smartphonia eigenaar werd van het appartement is allereerst niet gebleken, te meer nu dit als een addendum op de eerste overeenkomst is gevolgd. Het lijkt daardoor (juist) een bewuste keuze geweest om Smartphonia eigenaar te maken van het appartement. Dat (ook) [de vader] betalingen heeft gedaan voor The Shore […] en dat er mogelijk terugbetalingsverplichtingen bestonden vanuit Smartphonia aan [de vader] en/of J&W, maakt evenmin dat Smartphonia daarmee verplicht was om het appartement aan J&W over te dragen.4.6.
Ten aanzien van de in artikel 3:45 BW vereiste benadeling geldt dat het er, anders dan J&W lijkt te veronderstellen, niet om gaat of Smartphonia is benadeeld door de verkoop van het appartement The Shore […] aan J&W, maar of aannemelijk is dat Microsoft als schuldeiser daarmee in haar verhaalsmogelijkheden is benadeeld. Vanaf de verkoop en levering van The Shore […] aan J&W maakt het appartement geen onderdeel meer uit van de vermogensbestanddelen van Smartphonia. Microsoft kan dus in beginsel geen beslag meer leggen op dit appartement en wordt daarmee benadeeld in haar verhaalsmogelijkheden. Er is bovendien geen ander verhaalsobject voor in de plaats gekomen, nu door J&W is bevestigd dat de verkoop met gesloten beurzen heeft plaatsgevonden.4.7.
Ten slotte is naar voorlopig oordeel voldaan aan de voor vernietigbaarheid gestelde voorwaarde van wetenschap van benadeling bij Smartphonia en - indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat de overdracht een rechtshandeling anders dan om niet betrof - J&W. Ten tijde van de overdracht was immers bij zowel Smartphonia als J&W bekend dat Microsoft een vordering stelde te hebben op Smartphonia en [de zoon] (de zoon van [de vader]).4.8.
Het voorgaande betekent dat niet summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door Microsoft ingeroepen recht. De vordering van Microsoft tot vernietiging van de rechtshandeling is immers, gelet op hetgeen Microsoft in dat verband naar voren heeft gebracht, niet bij voorbaat onwaarschijnlijk. De vordering van J&W tot opheffing van het beslag zal daarom worden afgewezen.4.9.
J&W zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van Microsoft tot op heden begroot op NAf 1.500 aan salaris gemachtigde.


5De beslissing

Het Gerecht:

rechtdoende in kort geding:


5.1.
wijst de vordering af;


5.2.
veroordeelt J&W in de proceskosten, aan de zijde van Microsoft tot op heden begroot op NAf 1.500, te vermeerderen met de nakosten;


5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E.M. Nootenboom-Lock, rechter, en op 19 maart 2021 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.
Link naar deze uitspraak